Biblia olvasási terv

Rendszeres bibliatanulmányozás

[pdf-embedder url=”https://adventistak.ro/wp-content/uploads/2021/08/Bibliaolvasasi-terv.pdf” title=”pdf viewer”]

Mielőtt a Biblia tanulmányozásának módszertanát áttekintenénk oszlassunk el néhány félreértést:

 1. A bibliatanulmányozás nem bibliaolvasás. Természetesen nem lehet úgy tanulmányozni, hogy
  ne olvasnánk a Bibliát, azonban lehetséges úgy olvasni, hogy közben egyáltalán nem
  tanulmányozzuk azt.
 2. A Biblia tanulmányozása nem azonos az elmélkedéssel. Az elmélkedés inkább egy kifejezés,
  vagy mondanivaló, vagy elv körül történik, amíg valamilyen következtetésre jutunk azzal
  kapcsolatosan és döntést hozunk, hogy követjük-e a felismert igazságot. Fontos az
  elmélkedés, de az még nem Biblia tanulmányozás. Amíg a háziasszony csak gondolkodik
  azon, hogy mit főzzön és hogyan készítse el az ételt, az ebédre még várni kell…
 3. A bibliatanulmányozás nem csupán a Bibliával kapcsolatos könyvek olvasása. Természetesen
  a Biblia tanulmányozása időnként oda vezet, hogy könyveket olvasunk egy-egy rész
  megvilágítására, de a kiegészítő olvasmány nem nevezhető bibliatanulmányozásnak. Az
  ételreceptes könyv olvasása nem enyhíti az éhségérzetet…
 4. A bibliatanulmányozás nem prédikációk hallgatása. A nyilvános igehirdetésnek megvan a
  helye a keresztény életfolyamatban, viszont soha sem helyettesítheti a személyes
  igetanulmányozást, ahogyan egy étterem reklámszövegét hallgatva nem lakik jól az ember…

Nyilvánvaló a kérdés ezek után: mi tehát a bibliatanulmányozás?

A bibliatanulmányozás személyes kutatás a Biblia mondanivalója után. Egyéni tusakodás a bibliai
szövegkörnyezettel és az Ige üzenetével, hogy annak értelmét sikerüljön jobban megérteni, mint
bármikor korábban.

Miért tanulmányozzuk a Bibliát? Azért, hogy:
a. Magunkkévá tegyük a mondanivalóját. Szakemberek szerint nagyon keveset jegyzünk meg
abból, amit hallunk, vagy olvasunk, azonban amikor fölfedezünk valamit saját magunk
számára, talán olyasmit olvasunk, amire addig még talán soha nem figyeltünk fel, akkor
inkább megjegyezzük azt.
b. Biztosan megértsük a Biblia üzenetét. Könnyű a Bibliát olvasni és nem érteni belőle semmit.
Ettől csak egy lépésnyire van a Biblia félreértelmezésének a csapdája. A bibliatanulmányozás
célja, hogy helyesen értsük azt, amit a Biblia számunkra üzen. Minden alkalommal a
Bibliában bemutatott életelvet kell felfedeznünk, aztán annak alkalmazását. Sajnos sokan
összetévesztik az alkalmazást az elvvel, így rossz következtetéseket vonnak le saját maguk és
mások számára is.
c. Az igehirdetést ellenőrizzük. Nincs tévedhetetlen ember, így tévedhetetlen prédikátor sem. A
béreabeliek szokása legyen példa számunkra. Apcs 17:11 „Ezek pedig nemesb lelkűek valának
a Thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva
az írásokat, ha úgy vannak-é ezek.”

d. Taníthassunk másokat az Igazságra. A bizonyságtevés alapja Isten Igéje. Ismernünk kell
ahhoz, hogy másokat taníthassunk annak elveire.

A bibliatanulmányozás végcélja nem a bibliaismeret, hanem Isten megismerése: nem csupán az, hogy
intellektuálisan többet tudjunk meg Istenről, hanem, hogy megismerjük Őt, mint személyes Barátot,
Urat és Királyt. Jézus Krisztus figyelmeztette a korabeli írástudókat és igetanulmányozókat, hogy
önmagában az Ige kutatása nem lehet cél. A cél a személyes kapcsolat a Megváltóval! Ján 5:39.40.
„Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a
melyek bizonyságot tesznek rólam; És nem akartok hozzám jôni, hogy életetek legyen!
Fontos, hogy megtapasztaljuk az Ő jelenlétét, vezetését és kövessük akaratát. Dávid így fogalmazza
ezt meg:”
Zsolt 119:16 „Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el.”

A bibliatanulmányozás előfeltételei:

 1. Tanulmányozási terv. Bármennyire is tudott, hogy az Ige tanulmányozása fontos, mégis az
  ember hajlamos hanyagolni azt. Ennek kiküszöbölését szolgálja a tanulmányozási terv,
  amelyben lefektetjük, hogy naponta milyen igeszakaszt mennyi időben tanulmányozunk.
 2. Önfegyelem. A terv semmit sem ér, ha nem párosul megfelelő önfegyelemmel. Nagy kísértés
  elnagyolni a tanulmányozást és beéérni egy gyors olvasással… Szánjunk megfelelő időt az
  igeszakasz elveinek megértésére és az alkalmazás kidolgozására az olvasási terv szerint.
 3. Függőség. A terv és az önfegyelem mellé szükségünk van a Szentlélek tanító és
  megvilágosító szolgálata iránti függőség kialakulására. Ez naponkénti lelki éhséget és
  szomjúságot gerjeszt, aminek a hatására rendszeresen a lelki táplálék után vágyakozunk.
  Minden alkalommal imádságban kérjük Isten Lelkét, hogy jelenlétével biztosítsa annak
  megértését, amit évszázadokkal ezelőtt a Biblia írói által maradandó Igazságként rögzített.

Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát?
A tanulmányozás akkor kezdődik igazán, amikor az olvasó kérdéseket tesz fel az olvasottakkal
kapcsolatosan. A kérdések alakítják át a Biblia olvasását tanulmányozássá. Alapvetően a következő
kérdéseket kell feltennünk:

 • Mit tanít az olvasott szakasz Istenről: az Atyáról, a Fiúról, a Szentlélekről?
 • Mit tanít az olvasott szakasz a keresztény életről? Van-e a szakaszban olyan parancs, aminek
  engedelmeskednünk kell, olyan ígéret, amelyre alapozhatjuk imánkat, vagy figyelmeztetés,
  amelyet megfogadhatunk? Van-e jó példa az igeszakaszban, amit követhetünk, vagy rossz
  példa, amit el kell kerülnünk?
 • Mi az olvasott szakasznak legfontosabb tanítása/üzenete?

A Biblia tanulmányozását legalább olyan fontosnak kell tartanunk, mint bármilyen világi tanulmány
folytatását. Az iskolában, az óraadó tanár előadása közben a legtöbb diák jegyzetel és megpróbál a
jegyzetei alapján emlékezni a legfontosabb részekre. Az angol tudós, Francis Bacon egy alkalommal
ezt nyilatkozta: „Az olvasás teljessé teszi, az előadás felkészültté teszi, míg az írás pontossá teszi az
embert.” A Biblia tanulmányozása közben tanácsos jegyzetelnünk, vagy tanulmányi naplót vezetnünk.
Ez hatékonnyá és emlékezetessé teszi az Ige tanulmányozását.

A bibliatanulmányozás haszna:

 • Isten Igéje újjászül bennünket
 • Isten Igéje fenntartja lelki életünket
 • Isten Igéje építi hitünket és felkészít az örök életre
 • Isten Igéje megtisztítja a szívünket és építi a lelkiismeretünket
 • Isten Igéje segít megismerni jobban az Istent és segít a bűn elleni harcban
 • Isten Igéje megtanít jellemesen és hasznosan élni

2 Tim 3:16 „A teljes írás Istentôl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az
igazságban való nevelésre, Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”

Miért olvassuk a Bibliát?
Ahogyan a gazdasági válság végigsöpört Európán hirtelen rájöttünk, hogy valami nincs teljesen rendben
a jóléti társadalomban, hogy az eddig megszokott rendszerek összeomlottak. Szakértők szerint a Biblia
elvei továbbra is kapcsolataink alapját, sőt a gazdasági stabilitás és kiszámíthatóság alapját képezik.
Amennyiben a banki szférában dolgozók, politikusok, a világ hatalmasai követték volna a Bibliában
lefektetett erkölcsi normákat és pénzügyi tanácsokat, ma nem beszélnénk válságról.
Az év elején sokan irányt keresünk életünk folyására. Sokan jósokat és jövőkutatókat keresnek meg, hogy
aggodalmaikra nyugalmat találjanak, ami az esetek többségében nem történik meg, sőt aggodalmaik csak
növekednek. A Biblia úgy kezeli a jövőt, mint az Isten tulajdonában lévő időt, amely a Mindenható
személye miatt biztos es megalapozott. A Bibliai próféciák azt a célt szolgálják, hogy ebben a
bizonytalan világban reménységet és irányt mutassanak az azokat kutatók számára. „És igen biztos
nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre,
míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben; Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai
szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a
Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.” (2Pét 1:19-21)

A Biblia az üdvösségről, a megmenekülésről szól. Mi az üdvösség? Egy alapvető tapasztalat:
megmenekülni annyit jelent, mint kimentve lenni olyan veszélyből, amelyben az ember élete forog
kockán. A veszély természetének megfelelően az üdvözítés aktusa védelem, megszabadítás, kiváltás,
gyógyítás formájában jelenik meg; az üdvösség pedig ennek megfelelően győzelmet, életet, békét jelent.
A Biblia a megváltás egyetemes lehetőségét tanítja. „Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön” (1Tim 2:4). „Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek” (Tit 2:11). Nincsenek kiváltságos
kasztok, férfiak és nők, szegények és gazdagok, tudósok és tudatlanok, vallásosak és vallástalanok, hívők
és hitetlenek; mind az üdvösség meghívottai.
A Biblia a legelismertebb erkölcs tankönyv! Talán egyszerűbb, ha úgy képzeljük el a bibliai erkölcsöt,
mint a koncentrikus köröket: legbelül a személyes erkölcs, azután kifelé haladva a közösségi, a családi és
a szociális szférák, amelyeknek már politikai vonatkozásaik is vannak.
A Bibliát tehát mindennapjainkban az élet különböző területein használhatjuk, miközben nem szabad
megfeledkezni arról, hogy Isten szava lelki táplálék. Gyermekkorunkban „felfedeztük”, hogy kenyérből
mi mindent lehet csinálni. Gergő juhász Mátyás király asztalánál kanalat formált belőle; mi galacsint
gyúrtunk, hogy egymást dobáljuk, vagy néha radírgumi helyett használtuk. Régen voltak faltisztítók, akik
falradírozót gyúrtak kenyérből. Toldi édesanyja a cipóba sütötte az aranyakat. Milyen tragédia lenne, ha a
sokféle „hasznosítás” mellett elfelejtettük volna, hogy a kenyér tulajdonképpen táplálék. Nagyon fontos
látnunk a Biblia irodalmi, történelem-tudományi és gazdaság-politikai jelentőségét, de nagy kár lenne, ha
nem fedeznénk fel tulajdonképpeni célját. Ez a megváltás. Megváltoztatja az ember életét, ha él vele.
Mert hiába ismerném a szappan történetét, gyártásának menetét, ha nem használnám, vagy csak szép,
színes buborékokat fújnék belőle. Ha nem ismerjük meg a Biblia Isten- és ember-képét, akkor
önmagunkat sem ismerjük igazán. Ha nem tudjuk miért élünk, azt sem tudhatjuk, hogyan éljünk. A Biblia
sikerének fő titka, hogy Isten Lelke más minőségűvé teszi az ember életét általa.
Isten időt és üzenetet különített el számunkra minden nap. Mintha e-mailt, vagy sms-t kapnánk Istentől.
Szánjunk időt a fogadására és nemcsak mi, hanem a környezetünk is örülni fog!
Sok áldást kívánunk a tanulmányozáshoz!